Menu

 


 Side
(ใส่ @ ด้วยนะครับ)


Line ID : chaivichit.j

 วันนี้ 12คน
 เมื่อวาน 29 คน
 เดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
732 คน
18717 คน
465146 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-08
Update 19/06/2558


 

บูชาองค์ชีวกโกมารภัจจ์

ตั้งนะโม 3 จบ
โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก
สัพพะสัตตานังโอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส 
สุริยาจันทัง กุมาระภัจโจ
(กุมาระวัตโต) ปะกาเสสิวันทามิ บัณฑิโต 
สุเมธะโส อะโรคา สุมานะ

องค์ชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ประจำพระองค์
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นปรมาจารย์ผู้คิดค้นบุกเบิกการใช้สมุนไพร เพื่อเยียวยารักษาโรคภัย
ไข้เจ็บ หมอชีวกได้บรรลุ ธรรมเป็นพระโสดาบัน และด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าปรารถนาจะไปเฝ้าวันละ  2-3 ครั้ง
เห็นว่าพระเวฬุวันไกลเกินไปจึงสร้าง วัดถวายในสวนมะม่วงของตน เรียกว่าชีวกัมพวัน (อัมพวันของหมอชีวก) เมื่อพระเจ้า
อชาตศัตรูเริ่มน้อยพระทัยมาทางศาสนาหมอชีวก ก็เป็นผู้แนะนำให้เสด็จไปพบพระพุทธเจ้า 
          หมอชีวกได้รับพระดำรัสยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในบรรดาอุบาสกผู้เลื่อมใส อาศัยบารมีพระเมตตา แห่งองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ช่วยปกป้องรักษา ขจัด ปัดเป่าโรคร้าย ภัยเวรให้หายไปจากแผ่นดิน
 


** รูปจำลององค์ชีวกโกมารภัจจ์นี้ประดิษฐาน ณ ภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท แสงสุริยฉัตร (2002) จำกัด**


องค์ลือซุ่นเอี้ยงโจวซือ 


ตั้งนะโม 3 จบ
นำ  มอ  ออ  นี้  ทอ  ฮุด

1 ใน 8 เซียน (โป๊ยเซียน)  เป็นเทพศักดิ์สิทธิ์

ที่ชาวหมอเส็งให้การเคารพสักการะมาโดยตลอด ทรงคุ้มครองและดลบันดาลให้มวลสมาชิกทุกคน อยู่เย็นเป็นสุข 

ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม นำความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกคนด้วยดีเสมอมา...


** รูปจำลององค์ลือซุ่นเอี้ยงโจวซือนี้ประดิษฐานบริเวณด้านหน้า สำนักงานใหญ่ บริษัท แสงสุริยฉัตร (2002) จำกัด**


     Copyright (c) 2008 by Yamorseng.net